Kto był burmistrzem Barlinka w 1953 roku?

Wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta, że wystarczy ustalić włodarza miasta w 1953 roku…
Jednak nie…
Zmiany w powojennej sytuacji geopolitycznej Polski, będące skutkiem decyzji Wielkiej Trójki, wymusiły emigrację ludności niemieckiej, zamieszkującej tereny Ziem Odzyskanych, na zachód. Poczucie tymczasowości, obecne wśród polskich osadników, przybyłych na te ziemie, towarzyszyło również uciekinierom niemieckim, którzy te ziemie opuszczali.
Okres powojenny to dualizm władzy terytorialnej, wyrażający się istnieniem Rządu na wygnaniu, przy jednoczesnym tworzeniu komunistycznych struktur administracyjnych na terenie kraju. Wynikał on z braku akceptacji zmian ustrojowych, wprowadzanych przez okupujące polskie terytorium, wojska radzieckie. Władza emigracyjna posiadała charakter nominalny, bez faktycznych możliwości jej sprawowania.
Podobny skutek wywarł brak akceptacji zmian terytorialnych na zachodzie przez „wypędzonych” mieszkańców Ziem Odzyskanych- jej wynikiem było utrzymywanie władzy terytorialnej na utraconych terenach o charakterze nominalnym.
Miało to miejsce w przypadku Barlinka, na co wskazują pozyskane dokumenty.

W. Borbor, 1953, Berlichen Neumark 1278-1953.Hamburg.
W. Borbor, 1953, Berlichen Neumark 1278-1953.Hamburg.

Bibliografia:
1. Borbor W., 1953, Berlinchen-Neumark 1278-1953, Hamburg.