Regulamin pracy Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku z 1957 r.

Regulamin Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku z 2.01.1957 roku, „ustanowiony” przez Radę Robotniczą i zatwierdzony przez dyrektora zakładu, Zdzisława Kruszyńskiego, stanowi interesujący przyczynek do badania dziejów Zakładu. Wskazuje na zachowania nieakceptowane przez kierownictwo Zakładu i reguluje sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia. Jest to ostatni Regulamin przed przybyciem do Barlinka, Bronisława Bagińskiego.

Regulamin Zakładów Mechanicznych i Odlewni w Barlinku z 1957 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

Na uwagę zasługuje wojskowe słownictwo używane dla określenia poleceń wydawanych pracownikom. Pracownik miał obowiązek wykonywać „rozkazy” swoich przełożonych, nawet jeśli się z nimi nie zgadzał.
Lista zachowań niepożądanych była długa i obejmowała: niesubordynację, kradzież, pijaństwo, podawanie nieprawdziwych informacji o pracy, wykonanie złej jakościowo pracy, samowolne opuszczanie miejsca pracy, „kombinacje kartami pracy”, samowolne pobieranie materiałów, niszczenie taboru kolejowego i samochodowego, zrywanie kłódek lub znaków… Były to z pewnością problemy, z jakimi borykano się w tym okresie w Zakładzie. Z analizowanego Regulaminu Pracy w Zakładzie, wynika charakter i skala problemów, przed którymi stała dyrekcja zakładów państwowych po II wojnie światowej.
Porządek na stanowisku pracy, dbałość o maszyny, oszczędność materiałów, porządek na drogach transportowych, właściwe obchodzenie się ze sprzętem, dbałość o odzież ochronną, konieczność korzystania z kąpieli po zakończeniu pracy, przestrzeganie zasad BHP- to uniwersalne wymagania aktualne również po siedemdziesięciu latach.
Kary regulaminowe takie jak: upomnienie, nagana, wypowiedzenie warunków pracy, konieczność pokrycia szkód w sprzęcie i w wielu przypadkach zagrożenie zgłoszeniem do prokuratury.
Regulamin pracy regulował również zasady pracy młodocianych i kobiet w ciąży.
Restrykcyjny charakter regulaminu pracy był odpowiedzią na niską kulturę pracy w Zakładzie.
Taki był obraz stosunków pracowniczych w okresie powojennym.